259LUXU-1197

259LUXU-1197

左边者入一帖子,内写左字。吴茱萸忌猪心、猪肉。

能断沐头,则一生无眼疾。 戒子弟曰∶誓不可传此业。

薏苡仁汤治风热在脾,唇口动,或结核。 头软,头不举,项脉软而难收。

则彼家采战之说,决非真道可知矣。柴胡清肝散治肝、胆、三焦风热怒火,或乍寒乍热,往来寒热、发热或头发疮毒等证。

血气盛,则淫欲多。丙、丁日生,戊、己日藏。

后至期果如其言,眉落而死。 张涣曰∶乳母须每日三时摸儿项后风池。

Leave a Reply